Welkom

         bij de RAVU


De  RAVU  (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht)  biedt acute zorgverlening en ambulancevervoer in  de  provincie  Utrecht. 

Onze deskundige en professionele hulpverleners staan dag en nacht klaar om eerste hulp te verlenen en patiënten veilig te vervoeren. 

Door  continu  te  trainen  houden  wij  de  deskundigheid van  onze  professionals  op  hoog  niveau.

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Meer in het bijzonder toetst de Raad van Toezicht of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken zijn bevoegdheden in het oog houdt.

raadje 2

 

 Profiel RAVU

De RAVU is met circa 450 medewerkers een van de grootste ambulancevoorzieningen van Nederland. Op indicatie van de meldkamer ambulancezorg verzorgen de ambulancemedewerkers vanuit 11 locaties jaarlijks 85.000 hulpverleningen in de provincie Utrecht (1,3 miljoen inwoners). De spoedzorg en het geplande ambulancevervoer worden uitgevoerd met circa 60 ambulance-eenheden, waaronder ook solo-ambulances , motorambulance, fiets-ambulances en Mobiele Intensive Care Units (MICU). Met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners wordt intensief samengewerkt. Ook speelt de RAVU een belangrijke rol in de hulpverlening bij calamiteiten in het kader van de Veiligheidsregio Utrecht. Om kwaliteit van zorg te kunnen leveren stelt de RAVU hoge eisen aan de competenties en kennis van haar medewerkers. De RAVU heeft een hoog ambitieniveau. Aan innovatie, dynamiek, samenwerking en resultaatgerichtheid wordt veel aandacht besteed. De RAVU is HKZ/VMS gecertificeerd en is gecertificeerd voor de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510. Het kantoor van de RAVU is gevestigd te Bilthoven.

Raad van Toezicht model

De organisatie van de RAVU wordt aangestuurd door een bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden .

Functie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Meer in het bijzonder toetst de Raad van Toezicht of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de stichting en of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De taken, verantwoordelijkheden, en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op tenminste:

 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.

Tevens draagt de Raad van Toezicht zorg voor:

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en optreden als klankbord;
 • het benoemen, ontslaan en schorsen van de bestuurder;
 • het houden van een jaargesprek met de bestuurder;
 • het goedkeuren van de statuten van de stichting alsmede van wijzigingen van deze statuten;
 • het benoemen van de account;
 • het waarborgen van een deugdelijke governance van de stichting;
 • het jaarlijks evalueren van haar eigen functioneren;
 • het afleggen van verantwoording van het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag.

De besturings- en toezichtfilosofie 

De bestuurder bestuurt de Stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de missie van de Stichting en daarbij een goede performance levert.

 • de Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en tot key performance-indicatoren;
 • de Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, bestuurder en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie;
 • de Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling; bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder;
 • de Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde ten opzichte van de bestuurder.

Vacature: lid Raad van Toezicht - openbaar bestuur

De samenstelling van de raad van toezicht is op basis van de governance afgelopen jaar gewijzigd. Om een evenwichtige samenstelling van de raad te bewerkstelligen is de RAVU op zoek naar een kandidaat met ruime ervaring in het openbaar bestuur. Van het nieuwe lid raad van toezicht met profiel ‘openbaar bestuur’ wordt verwacht dat hij/zij:

 • op een goede wijze professionele kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur inbrengt;
 • bekend is met gemeentelijke processen en wet- en regelgeving;
 • kennis heeft van het functioneren van een Veiligheidsregio;
 • kennis heeft van strategische vraagstukken die op het terrein van zorg en welzijn spelen;
 • voldoende tijd kan vrijmaken voor deze functie.

Honorering

De honorering is passend binnen de WNT.

Profiel lid Raad van Toezicht - openbaar bestuur

Profiel

De RAVU is een toporganisatie en wil dat graag blijven. Ieder lid van de Raad van Toezicht is in staat om vanuit zijn/haar rol deze lijn vast te houden. Van het lid wordt verwacht dat de competenties: samenwerken/bindend vermogen, besluitvaardigheid, organisatie identificatie, visie ontwikkelen, omgevingsbewustzijn en onafhankelijkheid sterk ontwikkeld zijn. Van het lid wordt verwacht dat hij/zij naast het algemene lidmaatschap actief is in een van de drie commissies die de raad van toezicht kent (remuneratie- audit- of kwaliteitscommissie).

Procedure

Kandidaten die zich herkennen in het volledige profiel zijn van harte uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken vóór 1 juli 2018; bij voorkeur via een emailbericht (secretariaatraadvantoezicht@ravu.nl) bestaande uit een korte motivatie en CV als bijlage, t.a.v. de heer de Luik, voorzitter Raad van Toezicht.

Indien u naar aanleiding van deze vacature een vraag heeft kunt u een mail sturen aan secretariaatraadvantoezicht@ravu.nl met daarin een terugbelverzoek. Tevens graag in de mail vermelden of u een vraag heeft over de procedure, organisatie en/of vacature-inhoud.

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. De eerste selectieronde zal plaatsvinden op 7 september a.s.

 
112